Headway

Headway

Headway е инициатива за мозъчно здраве (вкл. психично здраве и епилепсия), замислена и стартирана през 2017 г. от мозъчния тръст Европейски дом „Ambrosetti“ в партньорство с Анджелини Фарма, с цел създаване на мултидисциплинарна платформа за стратегическо обсъждане, анализ, диалог и сравнение между различните европейски опити в управлението на лица с психични и неврологични разстройства. Инициативата запазва траекторията и работи в приемственост и съгласуваност с програмите, дейностите и стратегиите на правителствата, международните организации  (като СЗО) и научните сдружения / сдруженията на пациентите / застъпническите групи (включително, Gamian Europe, EUFAMI, ILAE, IBE и Epilepsy Alliance Europe), както и на европейските институции, за  да допринесе за намаляване на тежестта на психичните заболявания и епилепсията в Европа.

Инициативата има за цел да сподели знания и ноу-хау за превенция, диагностика, управление и намиране на решения за хората с психични разстройства и епилепсия не само в сектора на здравеопазването, но и на работните места, в училищата и в обществото като цяло.

В рамките на своя ангажимент към мозъчното здраве и нарастващото си лидерство в областта на невронауките с този проект Анджелини Фарма се стреми:

  • Да повиши знанията и осведомеността относно критичните проблеми/специфики, свързани с психичното здраве и епилепсията, сред политиците, медиите и широката общественост, като очертае настоящия сценарий в Европа и предизвика обсъждания относно въздействието на психичните разстройства и епилепсията с особен акцент върху здравето и качеството на живот.
  • Да създаде критерии за съпоставяне на политиките и плановете за действие, разработени и прилагани в Европа.
  • Да формулира препоръки за политики за насърчаване на доброто здраве на хората с психични разстройства и епилепсия.
  • Да стимулира дебат между съответните заинтересовани страни (включително политици, институции, сдружения на пациенти и лица, полагащи грижи за тях, лекари, икономисти в областта на здравеопазването и др.).
  • Да съобщава и разпространява резултатите от инициативата и нейните предложения за действие и да повишава осведомеността за мозъчното здраве на европейско равнище.