Нашият научноизследователски опит

Pipeline

За научноизследователската и развойна дейност

Нашият изследователски опит

Angelini Pharma има повече от 50 години експертен опит в научноизследователската и развойна дейност, от откриването на нови молекули до предклиничното и клинично разработване на нови фармацевтични продукти, работейки в собствени лаборатории, както и в сътрудничество с водещи учени от цял свят.

Нашата иновация

На глобално ниво, Research & Development отделът (R&D)  е модерен и гъвкав екип, с фокус върху бъдещите терапии и силно ангажиран с иновациите и устойчивостта, за да подпомогне изграждането на портфолиото на компанията в краткосрочен, средносрочен и дългосрочен план.

Нашата R&D организация има повече от 50 години опит в приноса към иновация чрез научни изследвания, предклинични и клинични разработки на фармацевтични продукти, спазвайки строг контрол на качеството и етичните стандарти, и работейки в собствените лаборатории, както и в сътрудничество с водещи учени от цял свят.

R&D има пълен достъп до набор от умения и експертиза, необходими за интегрираните програми за откриване и разработване на лекарства (Drug Discovery & Development programs), от идентифицирането на нови биоактивни съединения с помощта на компютърни и медицински химични техники и фармакология, до химическо мащабиране и аналитично развитие, биоанализ и фармакокинетика, формулиране, и клинично развитие, включително лекарствена безопасност.

R&D проектите включват разработване на иновативни терапевтични средства в основните терапевтични области, управление на жизнения цикъл на съществуващи продукти и разработване на нови нефармацевтични продукти.

Нашата динамична линия

R&D екипът на Angelini Pharma твърдо вярва, че нетуъркингът в научната сфера и сътрудничеството са от съществено значение за иновацията и създадоха специфичен модел за изследвания и иновации, основан на концепцията за Динамичната линия, при който проектите могат да произтичат или от вътрешни дейности, или от водещи публични и частни изследователски институции.

Иновативността се постига, чрез динамична научна мрежа, чиято цел са сътрудничеството и партньорствата, а също и в контекста на субсидирани национални и международни програми. Ето защо R&D екипът работи всеотдайно за откриване на силно изявени научноизследователски групи за създаване на публично-частни партньорства, които да подпомогнат вътрешния процес на научни изследвания и разработката на иновативни продукти в ранните стадии. 

Терапевтични области

В областите на терапевтичните интервенции продуктите не се ограничават до малки молекули, а изследванията и разработките са отворени за други решения, включително модерни терапевтични средства. Областите са свързани с по-широката концепция за грижа за пациента, от фундаменталните изследвания на подходящи молекулярни цели, свързани с определени заболявания, до нефармакологични интервенции и медицински устройства, целящи подобряване грижата за пациентите и по-добро адаптиране на терапевтичния подход към техните нужди.

По-специално, Angelini Pharma се ангажира с педиатричното здравеопазване, вариращо от новородени до юноши с големи разлики между етапите на развитие. За тази цел, нашата R&D дейност е посветена на разработването на нови лекарствени форми спрямо възрастта на пациентите, етапите на растеж, физиологичното състояние и специфичните нужди на лечението, с персонализирани форми и сила на действие, както и начини на приложение и приемливост. Нещо повече, нашите изследователи изграждат и укрепват научни мрежи и сътрудничества с широк спектър от професионалисти, институции, изследователски мрежи и работни групи, сред които мрежата INCIPIT, включваща италиански педиатрични центрове, и ECNP - за детска и юношеска психиатрия, за да разработят и осигурят съвременни методологии и лечения.

 

Мозъчно здраве 

Angelini Pharma се ангажира да допринесе за укрепване на научното ноу-хау в областта на мозъчното здраве, както и в борбата срещу социалната стигма, която все още често се свързва с психичните заболявания и епилепсията.

В областта на епилепсията, глобалният R&D екип в момента е ангажиран с няколко предклинични и клинични дейности в подкрепа на нашето ново лекарство против гърчове - ценобамат (cenobamate), и пoлага усилия в откриването на лекарство, като разглежда модулацията на ключови таргети в мрежата на болните с цел разработването на нови терапевтични лечения.

Психичните увреждания, и особено разстройствата на настроението, са област, в която Компанията е постигнала най-големия си успех и признание в световен мащаб.

Въвеждането на тразодон (trazodone) за лечение на голяма депресия през 70-те години в Европа и през 1981 г. в САЩ е крайъгълен камък в историята на лечението на разстройства на настроението. Дори сега, R&D екипът изпълнява програма за клинични изследвания върху дългосрочната ефикасност на тразодон, за да затвърди лекарството като модерен съюзник при лечението на разстройства на настроението, и работи за намиране на решения, които могат да подобрят живота на педиатричните пациенти и техните болногледачи, влагайки енергия в изследване на разстройствата на неврологичното развитие и в борбата с последствията, оказващи негативно влияние върху живота на пациентите. Освен това, нашият R&D екип генерира реални данни за луразидон (lurasidone), за да подчертае ефикасността и безопасността на продукта в клиничната практика.

 

Болка & Възпаление 

Изследователската и развойна дейност има дълга традиция в областта на болката и възпалението, с обширно портфолио, състоящо се от някои от най-известните и важни лекарства в тази терапевтична област, сред които бензидамин (benzydamine), където се извършват дейности за превантивен/терапевтичен подход на орален мукозит (OM).

 

Consumer Healthcare

R&D отделът непрекъснато работи за идентифициране и разработване на иновативни дезинфектанти, биоцидни продукти и медицински изделия и за подкрепа на нашето портфолио от продукти с научни изследвания и дейности за управление на жизнения цикъл.