Етичност

Ethics

Етика и Съответствие

Нашият подход към етиката

Angelini. вярва, че е необходимо да се гарантира, насърчава и консолидира култура, отличаваща се с коректност, почтеност и прозрачност при провеждане на дейностите си и по отношение на всички заинтересовани страни.
Angelini работи в съответствие със законите и разпоредбите и предприема действия, за да гарантира, че цялата му организация е ангажирана в това отношение. От всички служители се изисква да действат почтено във всички аспекти на своята работа и да очакват същото от всеки, с когото взаимодействат вътре и извън организацията.
Етичните стандарти на Angelini изискват от нас да правим това, което е морално правилно и отговорно, когато извършваме нашия бизнес, без да включваме моралните принципи на честност, законност и съответствие, лоялност, надеждност, взаимно уважение и достойнство и прозрачност.

Етичният кодекс на групата Анджелини

Ценностите, които ръководят групата Анджелини и целта, която тя преследва, са основите, от които Етичният кодекс на групата Анджелини придобива форма и съдържание, заедно със съзнанието, че само чрез етично действие е възможно да се изгради по-добро бъдеще и да се постигне устойчив растеж за всички.
Етичният кодекс ясно изразява набора от етични принципи, ангажименти към заинтересованите страни, отговорности и общи правила за поведение, които вдъхновяват ежедневните дейности на всички, които работят за Angelini Group, като се отчита важността на техните роли, сложността на техните функции и поверените им отговорности за преследване на целите на Групата.