Политика за поверителност

Компанията Angelini Pharma SpA (наричана по-долу „Angelini“ или „Администратор на данни“), съгласно Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 г. относно защитата на физическите лица по отношение на обработването на лични данни (наричани по-долу "GDPR" или "Общ регламент за защита на данните") и Законодателен декрет 196/2003 (Кодекс за поверителност), ви предоставя следната информация относно обработката на вашите лични данни, в качеството ви на потребители/браузър на уебсайт www.angelinipharma.com (наричан по-долу „Уебсайтът“).

1. Администратор на данни и служител по защита на данните:

Администраторът на данни е Angelini Pharma S.p.A., със седалище във Viale Amelia n. 70, 00181 - Рим (Рим), Италия, имейл: privacy.italia@angelinipharma.com.
Администраторът на данни е назначил Длъжностно лице по защита на данните (DPO), с което можете да се свържете директно на следните адреси: Длъжностно лице по защита на данните - DPO c/o Angelini Pharma S.p.A., Viale Amelia n. 70, 00181 - Рим (Рим), Италия, имейл: dpo.italia@angelinipharma.com.

2. Цели на обработката и правно основание за обработката

Всички предоставени от Вас лични данни се обработват в съответствие с разпоредбите на закона по коректен, законосъобразен и прозрачен начин за целите, посочени по-долу и съгласно следните условия за законосъобразност (Правно основание за обработка).

Цели на обработката

Правно основание на обработката

a) Правилно и изчерпателно управление на всяка комуникация или искане, което можете да изпратите до Angelini (например искане за информация или помощ) [управление на вашите заявки].

Обработката на вашите лични данни за тази цел е необходима за изпълнение на договор или за изпълнение на преддоговорни мерки (тук се тълкува като „правно отношение“, установено между вас и Администратора на лични данни, след потенциално искане от вас).

b) Правилно и изчерпателно управление на докладите, свързани с фармакологичната бдителност [фармакологична бдителност].

Обработването на Вашите лични данни за тази цел е законово задължение.
Обработката на „специални категории лични данни” е необходима по причини от обществен интерес в сектора на общественото здравеопазване, като се гарантира високо качество и параметри за безопасност на лекарствените продукти и медицински изделия.

c) Спазване на законовите задължения. При определени обстоятелства законодателството ни задължава да използваме вашите лични данни (например, за да ви информираме за потенциално пробив в сигурността, свързан с вашите данни и мерките, които сме предприели за справяне със ситуацията) [спазване на законовите задължения].

Обработването на Вашите лични данни за тази цел е законово задължение.

3. Категории обработвани данни

Администраторът на данни ще обработва следните категории Ваши лични данни:

 • в случай, че трябва да изпратите съобщения или заявки до Angelini, вашите лични данни, необходими за правилното управление на вашата комуникация или заявка (по-специално, име и фамилия, пощенски адрес, имейл адрес и телефонен номер) и всякакви други лични данни можете да включите в съобщението си;
 • ако трябва да направите някакви отчети във връзка с фармакологичната бдителност, данните, необходими за спазване на свързаните правни задължения, възложени на Администратора на данни. По-конкретно, като „докладваща страна“, като гаранция за точността и уместността на данните и тяхната проверимост за целите на научната оценка на докладите: e-mail адрес или телефонен номер, за получаване, ако е необходимо, допълнителна информация с уважение към вече съобщеното („последващи действия“); и, за да управлява правилно отчета, всяка класификация като медицински специалист (например лекар, зъболекар, медицинска сестра, фармацевт, медицински специалист) или тип нездравно лице, като пациент, адвокат или лице във връзка с субектът, за който се отнася докладът (например приятел, роднина, помощник). Като субект, за който се отнася докладът („пациентът“): инициали на име и фамилия, град и държава на пребиваване, възраст (или възрастов диапазон) и/или дата на раждане, пол, ръст и тегло и данни, свързани с пола живот или което разкрива расов или етнически произход, здраве на субекта (медицинска история, всякакви настоящи или предишни патологии, фармакологични и нефармакологични терапии, бременност, кърмене) „специални категории данни“), засегнати от задълженията за фармакологична бдителност, по-специално по отношение на „информация за безопасност“ на лекарствения продукт, като нежелани реакции, специални ситуации (злоупотреба, предозиране, неправилна употреба (злоупотреба), терапевтична грешка, употреба извън етикета, професионална експозиция), експозиция по време на бременност или кърмене хранене, със или без свързани нежелани реакции, липса на ефикасност или съмнение за предаване на инфекциозен агент чрез лекарствения продукт;
 • всички данни, необходими за спазване на законовите задължения (като например вашите данни за контакт за комуникация, изисквана от закона или органа).

4. Източник на данни

Вашите лични данни ще бъдат получени от Администратора на лични данни:

 • директно от вас и вашето взаимодействие с нас;
 • във връзка с целите на фармакологичната бдителност, също и от „репортера“, ако е различен от лицето, за което се отнася докладът, както и от други фармацевтични компании, включително компании от Angelini Pharma Group, свързани със Собственика чрез лицензиране и разпространение договори за фармацевтични продукти. 

5. Естество на предаването на данни

Предоставянето на вашите лични данни с цел управление на вашите искания (цел съгласно параграф 2, буква а) е задължително, за да позволи на Администратора на данни да обработи вашата комуникация: непредоставянето на такива би направило невъзможно за вас да получите отговор на вашия комуникация (по-специално, за да получите отговор на искане за информация или помощ).
Предоставянето на Вашите лични данни за фармакологична бдителност (цел съгласно параграф 2, буква б) и за спазване на законови задължения (цел съгласно параграф 2, буква в) е задължително, доколкото произтича от разпоредбите на закона.

6. Методи за обработка

Обработката на данни се извършва с помощта на автоматизирани и неавтоматизирани инструменти, като логиката е строго свързана с целите на обработката и във всеки случай с методи и процедури, които могат да гарантират сигурността и поверителността на данните.

7. Категории получатели на лични данни

За целите, посочени по-горе (параграф 2), Вашите лични данни могат да бъдат съобщавани:

 • на лица, упълномощени от Администратора на лични данни да извършват операции по обработка на лични данни (служители или сътрудници на Администратора на лични данни);
 • на обработващите данни, назначени от администратора на данни (доставчици на компютърни, технологични и телематични услуги, интернет оператори; доставчици на услуги за управление на доклади за фармакологична бдителност);
 • до автономни администратори на данни (за обработка на вашите заявки: куриери и фирми за изпращане; за фармакологична бдителност: национални и европейски агенции по медицина и лекарства, други фармацевтични компании, включително компании от групата Angelini Pharma, обвързани с администратора на данни чрез лицензионни договори и споразумения за разпространение за фармацевтични продукти или, в случай на прехвърляне на разрешения за търговия с фармацевтичния продукт; за спазване на законови задължения: публични органи).

Вашите данни могат също да бъдат предавани в съответствие със закона на данъчни органи, полиция и съдебни и административни органи, за оценка и наказателно преследване на престъпления, предотвратяване и защита от заплахи за обществената сигурност, за да позволи на администратора на лични данни да установи, упражнява или защитава право в съда, както и по други причини, свързани със защита на правата и свободите на другите.

8. Период на съхранение на данни

Ние съхраняваме вашите лични данни за ограничен период от време в зависимост от целта на обработването. След изтичането на този период вашите данни ще бъдат изтрити за постоянно или във всеки случай ще станат необратимо анонимни.
Вашите лични данни ще бъдат съхранявани в съответствие с условията и критериите, посочени по-долу:

 • за управление на вашите искания (цел съгласно параграф 2, буква а) за максимален период от 6 (шест) месеца от правилното и цялостно управление на вашето искане;
 • за фармакологична бдителност (цел съгласно параграф 2, буква б) докато медицинският продукт е разрешен и най-малко 10 (десет) години след изтичане на разрешението за търговия;
 • да спазва законови задължения (цел съгласно параграф 2, буква в) за максимален период от 10 (десет) години от изтичането на календарната година, през която Администраторът на лични данни е спазил правното задължение, за да документира и да може за да покаже правилното спазване на закона (например да ви информира правилно за всякакви нарушения на сигурността, които може да са включвали вашите данни и мерките, които сме предприели за справяне с подобни ситуации.

По технически причини прекратяването на обработката и последващото изтриване на Вашите лични данни или анонимизирането им ще стане в рамките на 30 (тридесет) дни от посочените по-горе срокове.
Това не засяга случаите, когато се изисква задържане за по-дълъг период за всякакви съдебни спорове, искания от компетентните органи или съгласно приложимото законодателство.

9.Прехвърляне на лични данни извън ЕС/ЕИП

Вашите лични данни могат да бъдат прехвърлени в страни извън Европейския съюз (ЕС) или Европейското икономическо пространство (ЕИП), които обаче предлагат адекватно ниво на защита на данните, както е установено със специфични резолюции, издадени от Европейската комисия (https:// ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/international-dimension-data-protection/adequacy-decisions_en).
Прехвърлянето на Вашите лични данни към държави, които не принадлежат към ЕС/ЕИП и които не гарантират адекватни нива на защита, ще се извършва само след като Администраторът на данни и получателите на данните сключат специфични споразумения, съдържащи предпазни клаузи и подходящи гаранции за защита на вашите лични данни, така наречените "стандартни договорни клаузи", също одобрени от Европейската комисия, или ако прехвърлянето е необходимо за управлението на вашите искания.

10. Права на субекта на данните

Като субект на данни имате право на:

 • да имате потвърждение дали личните ви данни се обработват или не и ако е така, да получите достъп до данните и свързаната информация (по-специално целите на обработването; категории обработвани лични данни; получатели или категории получатели до на кого са били или ще бъдат съобщени данните; срокът на запазване на данните или критерият за определянето им; съществуването на правото за коригиране или изтриване на данните или за ограничаване или противопоставяне на обработката; право на подаване на жалба до надзорен орган; произхода на данните; възможното съществуване на автоматизиран процес на вземане на решения, включително профилиране и в такива случаи значителна информация за използваната логика и значението и очакваните последици от такава обработка за субекта на данните; подходящи гаранции в случай на прехвърляне на лични данни извън ЕС/ЕИП), както и копие на тези лични данни, при условие че това не накърнява правата и свободите на други (право на достъп);
 • да получите коригиране на вашите лични данни, т.е. да получите корекция, модификация или актуализиране на всякакви неточни или вече неправилни данни, както и да получите допълнение на непълни лични данни, включително чрез предоставяне на допълнителна декларация (право на поправка);
 • да поискате изтриване на вашите лични данни, когато те, по-специално, (i) вече не са необходими по отношение на целите, за които са били събрани или обработени, или (ii) са били обработени неправомерно, или (iii) трябва да бъдат изтрити, за да се спази правно задължение, или, накрая, (iv) сте се противопоставили на тяхното обработване (вижте по-долу „право на възражение“) и няма преобладаваща легитимна причина, позволяваща на Администратора на данни да продължи с обработката във всеки случай (право да бъдеш забравен). Изтриването не може да бъде извършено, ако по-специално обработването е необходимо за изпълнение на правно задължение или за установяване, упражняване или защита на право в съда;
 • да получите ограничение за обработката на вашите лични данни, т.е. Администраторът на данни запазва такива данни, без да може да ги използва. Това право може да бъде упражнено само когато, по-специално, (i) точността на личните данни се оспорва, за периода, необходим на Администратора на данни, за да провери точността на тези данни, или (ii) обработването на данните е незаконно и се изисква ограничаване на използването на данните, вместо тяхното изтриване, или (iii) въпреки че Администраторът на данни вече не се нуждае от тях за целите на обработването, личните данни са необходими, за да установите, упражните или защитите право в съда или (iv) сте възразили срещу тяхното обработване (вижте по-долу „право на възражение“), в очакване на проверка дали законните причини на Администратора на данни имат предимство пред тези на субекта на данните (право на ограничаване);
 • да получите от Администратора на лични данни вашите лични данни, обработвани въз основа на договор, в стандартен формат, и че те се прехвърлят, когато е технически възможно, директно на трета страна, посочена от вас (право на преносимост).

Освен това, като субект на данни, вие също имате право да възразите, това означава да:

 • да възразите по всяко време, поради причини, свързани с вашата конкретна ситуация, срещу обработването на вашите лични данни за проучвания на общественото мнение. В този случай Администраторът на данни ще се въздържа от всякаква по-нататъшна обработка на Вашите лични данни.

За да упражните тези права, можете да се свържете с администратора на данни по всяко време, като пишете на Angelini Pharma S.p.A., viale Amelia n. 70, 00181 - Рим (Рим), Италия или на имейл адреса privacy.italia@angelinipharma.com или като пишете до длъжностното лице по защита на данните (DPO) c/o Angelini S.p.A., viale Amelia n. 70, 00181 - Рим (Рим), Италия или на имейл адрес dpo.italia@angelinipharma.com.

11. Жалби

Ако смятате, че вашите лични данни са били обработени неправомерно, имате право да подадете жалба до органа за защита на данните (в Италия, Garante per la protezione dei dati personali, за повече информаци www.garanteprivacy.it).
Жалбата може да бъде отправена и до орган за защита на данните, различен от този на Италия, ако посоченият орган за защита на данните е на държавата-членка на ЕС, в която имате обичайното ви местопребиваване, или на мястото, където е извършено предполагаемото нарушение.

12. Бисквитки и подобни технологии

За информация относно използването на бисквитки и подобни технологии от Уебсайта, моля, вижте конкретния Cookie Policy.

13. Връзки към други уебсайтове

Уебсайтът може да съдържа връзки към уебсайтове на трети страни.
Angelini не може да гарантира и не поема отговорност за съдържанието и информацията, предоставени от такива трети страни, съответната пълнота или точност, нито дори по отношение на съдържанието на уебсайтовете на посочените трети страни и каквито и да било продукти и услуги, потенциално предоставяни чрез уебсайтовете на трети страни , нито по отношение на обработката на лични данни на потребители/браузъри от посочените трети страни.
Това разкриване на поверителност се отнася само за нашия уебсайт.

14. Промени в това известие

Постоянното развитие на нашите дейности може да доведе до промени в описаните по-горе характеристики на обработката на Вашите лични данни. В резултат на това това известие за поверителност може да подлежи на промени и допълнения с течение на времето, което може да се наложи и по отношение на новото законодателство за защита на личните данни.
Актуализираната версия на това известие за поверителност ще бъде публикувана на тази страница, като се посочва датата, на която е последно актуализирана. Ето защо, моля, направете справка с тази страница, когато влизате в уебсайта.