Устойчивост

Sustainability

Сериозно отношение към отговорността

 

Анджелини Фарма се ангажира преди всичко с помощта за пациентите. Въпреки това тя осъзнава отговорностите, които отиват много по-далеч: в съответствие с официалния ангажимент към заинтересованите страни в своя Етичен кодекс, компанията се ангажира с широк спектър от социални инициативи в цяла Европа и по света.

Компанията е дълбоко ангажирана в социалната сфера с благотворителни инициативи и инициативи за набиране на средства, организирала е широки програми за даряване, включително на кръв, лекарствени средства и храни.
Образованието е друг сектор, в който Анджелини Фарма е много активна, като насърчава обучението на студенти и стипендиантски програми.

Пример за това е проектът Innovonco в Испания - конкурс, в който могат да участват всички, ангажирани с грижи за раково болни пациенти. Участниците бяха поканени да представят текущи или планирани проекти, предназначени да подобрят качеството на живот на болните от рак.

Друга инициатива, насочена към студентите в Португалия и Чешката република, са Университетските награди Анджелини. Този конкурс насърчава студентите да разработват конкретни проекти в областта на здравеопазването. Сред спечелените в миналото проекти са кърпички за лабораторни изследвания за пациенти, подложени на палиативни грижи, като резултатите се представени в приложение за смартфон; софтуерна платформа за по-добро управление на ресурсите на здравните услуги и медицинското изделие FixURself, свързано с приложение за мобилен телефон, което дава съвети за най-доброто лечение на мускулни травми, получени по време на спорт.

Компанията участва и в спонсорирането на сдружения и фондации, които помагат на хора, изправени пред трудности или срещащи сериозни предизвикателства.

Анджелини Фарма е дълбоко ангажирана с подобряването на качеството на живот на пациентите и спонсорира Headwayинициатива за мозъчно здраве (вкл. психично здраве и епилепсия), замислена и стартирана през 2017 г. от мозъчния тръст Европейски дом „Ambrosetti“ в партньорство с компанията, с цел създаване на мултидисциплинарна платформа за стратегическо обсъждане, анализ, диалог и сравнение между различните европейски опити в управлението на лица с психични и неврологични разстройства. Инициативата запазва траекторията и работи в приемственост и съгласуваност с програмите, дейностите и стратегиите на правителствата, международните организации и научните сдружения / сдруженията на пациентите / застъпническите групи, както и на европейските институции, с цел да допринесе за намаляване на тежестта на психичните заболявания и епилепсията в Европа. Инициативата има за цел да сподели знания и ноу-хау за превенция, диагностика, управление и намиране на решения за хората с психични разстройства и епилепсия не само в сектора на здравеопазването, но и на работните места, в училищата и в обществото като цяло.

Вниманието към околната среда никога не е било по-важно и показателно за ангажимента на Анджелини Фарма е сертифицирането по UNI EN ISO 14001:2015 на всички нейни производствени обекти. Направени са важни инвестиции в чиста енергия, като екипът за управление на енергията осигурява непрекъснато подобряване на потреблението на енергия. Неотдавна в производствения завод на Анджелини Фарма в Анкона беше въведена в експлоатация високотехнологична енергоспестяваща система. Тази система следи и използва благоприятните условия във външната атмосфера, за да намали нивото на охлаждане на водата, използвана за климатизация на интериора. Икономиите са впечатляващи: потреблението на електроенергия е намалено с повече от 830 MWh, като са спестени 10 000 m3/годишно питейна вода.

Структурата Графично оформление на опаковките на Анджелини Фарма работи за намаляване на въздействието на опаковките върху околната среда, като съчетава "зелените" иновации с изискванията за опазване и подобряване на продуктите. Теглото и обемът на опаковките са намалени, за да се оптимизира транспортната логистика с последващо намаляване на замърсяването на атмосферата от изгорелите газове на автомобилите. Освен това широко се използват рециклирани материали. Днес опаковките на Анджелини Фарма са в съответствие с най-строгите международни разпоредби за опазване на околната среда.