Нашият ангажимент

Commitment

Към приобщаване

 

Нашата способност да постигнем единство в многообразието ще бъде красотата и изпитанието на нашата цивилизация".

Тези думи, изречени от Махатма Ганди - човек, който превърна гражданските права и свободата в мисията на своя живот - съдържат същността на това какво означава да ценим многообразието и да насърчаваме приобщаването в нашето общество. От една страна, красотата на все по-глобалната цивилизация се състои от смесица от идеи и култури, където всеки може да изрази потенциала си, допринасяйки с опита си. От друга страна, идеята за предизвикателство, в което не само институциите и гражданите, но и компаниите са призовани да утвърдят тези принципи в нашето общество.

Точно чрез споделянето на тази визия и тези ценности, днес имаме честта да представим Манифеста за многообразие и приобщаване на Анджелини Фарма.

 

Глобален манифест за многообразие и приобщаване

Чувстваме се ценени точно такива, каквито сме

В Angelini Pharma извличаме огромна полза от уникалността на нашите хора и тяхното желание да работят заедно и да споделят своя жизнен опит и цели. Тъй като ние е грижа за нашите хора, също както и за  пациентите ни, ние осъзнаваме, че насърчаването и управлението на многообразието са от жизненоважно значение за постигането на нашите цели в съответствие с нашите Ценности и Основи на поведението.

Имайки предвид това, Angelini Pharma отхвърля всички форми на дискриминация и се ангажира да насърчава приобщаваща среда, в която всеки се чувства добре дошъл и ангажиран, приет, приобщен и оценен такъв, какъвто е.

Настоящият Манифест определя нашия подход към приобщаването и многообразието, за да премахнем всички форми на дискриминация на работното място и да насърчаваме, разпространяваме и прилагаме принципи и насоки, които включват всички прояви на многообразие, като например, но не само, възраст, увреждане или здравословно състояние, полова идентичност, пол и сексуална ориентация, семейно положение или гражданско партньорство, раса (включително етническа принадлежност, националност или цвят на кожата), политически възгледи, религиозни убеждения, културно наследство, социално-икономически статус и всякакви други индивидуални характеристики.

Като международна компания, директно оперираща в 20 държави, нашата почтеност, успех и способност за иновации са тясно свързани с многобройните таланти и опит, които произтичат от мултикултурната ни работна среда.

Ръководството и служителите на всички нива са отговорни за създаването на приобщаваща среда, в която всички хора - с техните отличителни умения, опит и гледни точки - могат да работят заедно за създаването на разнообразна култура. Когато се управлява правилно, многообразието представлява реална възможност за значителна културна промяна и обогатяване.

По този начин нашата основна цел в областта на многообразието и приобщаването е да бъдем предпочитан работодател, който привлича и задържа таланти, способни да усъвършенстват нашата компания. Нашата цел е да създадем равнопоставена работна среда, която гарантира реално приобщаване и равни възможности и способства реализацията на професионалния потенциал  у хората въз основа на многообразието и страстта на служителите ни.

Възприемането на различни гледни точки и използването на приноса на всички служители не само улеснява приобщаването, но и повишава способността ни да се превърнем във водеща международна компания.

Жизненоважно е всички служители на Angelini да се чувстват приобщени и да имат увереността и смелостта да изказват мнението си и да споделят идеите си, предлагайки иновативни решения и вдъхновявайки следващите ни постижения.

Стратегиите за многообразие и приобщаване стоят и в основата на усилията ни да бъдем признати за предпочитан партньор, като се стремим към етика и социална отговорност в ежедневния си работен живот.

С цел насърчаване на развиването на приобщаваща организация Angelini Pharma приема този Манифест, който се прилага в цялата компания.

 

Свалете от тук нашия Манифест